'; Saikou Tokuten - 最高得点

Neo Drift Out [NGO/USA]

European Stage 1
1 + 0:50.33 NRO
2 + 0:52.28 SHA
3 --- ---
4 --- ---
5 --- ---